(+370) 5 275 17 97
Kelionės paieška Paieška
Išvykimo laikai ir vietos
Kelionės paieška
Paieška
Kalvarijų g. 14, 09309 Vilnius
Darbo laikas
8.15 - 18.00
info@kelioniulaikas.lt
Susisiekite
Gaukite naujienas
Norėdami gauti naujienas bei akcijas įveskite savo el. pašto adresą:
Užsisakyti
Lėktuvų bilietai
Kelionės internetu

Sutartis

KELIONĖS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Sutarties šalių įsipareigojimai
1.1. Kelionės organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui(-ams) kelionę pagal programą, nurodytą kataloge, kainyne ir/ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge,kainyne ir/ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas,kainynas ir/ar kita kelione aprašanti medžiaga ir/ar pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki kelionės pradžios. Minimalus turistų skaičius kelionėje autobusu – 25 turistai. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.
1.1.3. Prieš kelionę rašytine forma pateikti turistui(ams) tikslią ir neklaidinančią informaciją apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje. Transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką.
1.1.4. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančiosios šalies taisykles, nenurodant konkretus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.
1.1.5. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas, vizų gavimo tvarką, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, vakcinaciją, turistinių paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas.
1.1.6. Prieš pasirašant sutartį, suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios kelionės rizikos bei kitus draudimus. Informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos.
1.1.7. Prieš išvykstant į kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionės organizatoriaus atstovo telefono numerį. Jei tokių atstovų nėra, turistui nurodyti telefono numerius, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju arba informaciją, kuri padėtų susisiekti su kelionės organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.8. Informuoti turistą apie šalies, į kurią vykstama, į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimo reikalavimų, pasienio kirtimų taisyklių ypatumus.
1.1.9. Turisto (ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Turistui sutikus, pateikti asmens duomenys, gali būti renkami ir naudojami „KELIONIŲ LAIKAS“ lojalumo programos tikslams bei siunčiant informaciją apie „KELIONIŲ LAIKAS“ organizuojamas keliones.
1.1.10. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus svetainėje neskelbiamos ar organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.2. Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaręs su kelionių organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio (-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.
1.2.1. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo.
1.2.6 Po sutarties sudarymo paaiškėjus, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas baigiasi anksčiau, negu prasideda turistinė kelionė, iki kelionės pradžios raštu (paštu, faksu, el. paštu, trumpąja žinute ar kitu sutartyje nurodytu būdu) informuoti turistą apie naują prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodant naują prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento numerį, jo galiojimo terminą ir jį išdavusios draudimo ar finansų įstaigos rekvizitus ir kontaktinius duomenis.
1.3. Turistas(ai) įsipareigoja:
1.3.1. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 3 savaitės, sumokėti už kelionę 20% dydžio avansą, o likutį sumokėti ne vėliau kaip 5 dienos iki išvykimo. Kelionių organizatoriaus paskelbtų akcijų metu gali būti nustatoma kita apmokėjimo už paslaugas tvarka, kurios turistas privalo laikytis. Turistas pervesdamas pinigus į kelionės organizatoriaus sąskaitą, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti keliautojo vardą, pavardę, kelionės pavadinimą ir datą. Išankstinio pardavimo akcijų metu, apie kurių sąlygas bei terminus kelionių organizatorius skelbia kataloguose, interneto svetainėje ar kitais būdais, apmoka pagal nurodytas sąlygas. Pirkdamas kelionę išsimokėtinai, turistas privalo laikytis atitinkamoje sutartyje numatytos apmokėjimo už paslaugas tvarkos. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį. Atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo (jei tokia paslauga numatyta) nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis LR Vyriausybės patvirtintos „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos“.
1.3.2. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą ( sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti LR teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.3.3. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
1.4. Šalys susitaria, kad bet kokie turisto lūkesčiai, paremti spėjimais ir įsivaizdavimais, trečiųjų asmenų pasakojimais, savarankiškai ar trečiųjų asmenų apie lankytinas vietas surinkta informacija ar bet kokiais kitais pagrindais, o ne Kelionių organizatoriaus pateikta informacija, yra nepagrįsti ir neturi būti pagrindu reikšti pretenzijas dėl neva blogai organizuotos kelionės.
1.5. Kelionių organizatorius neatsako už turisto pavėlavimą atvykti į pradinę ar tarpinę išvykimo vietą ir neįsipareigoja Turisto laukti. Turistas, laiku neatvykęs į išvykimo vietą, turi savo lėšomis grįžti į pradinę ar vykti į kitą kelionės maršrute numatytą vietą. Tokiu atveju Kelionių organizatorius turtinės ir neturtinės atsakomybės Turisto atžvilgiu neprisiima. Turistinės kelionės metu turistas(-ai) patys atsako už savo daiktų saugumą.
2. Teisė atsisakyti sutarties
2.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
2.2.Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios
yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklausomai nuo atsisakymo laiko yra:
Sutarties nutraukimo laikas Suma procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo20 %
Nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo50 %
Nuo 10 iki 6 dienų iki išvykimo80 %
Likus 5 ir mažiau dienų iki išvykimo95 %
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.
2.3 Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti ( pvz. : dėl sveikatos, dėl mirties ir pan.)kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo greičiau po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie sutarties atsisakymą ir pateikti atsisakymo priežastį patvirtinančius dokumentus. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal Sutarties 2.2 punkte pateiktą lentelę. Kelionės organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.5.Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties, dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo
pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės kelionę (alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai.
2.6.Turistas, atsisakęs sutarties dėl aplinkybių, už kurias kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba
kelionės organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turi teisę reikalauti, kam jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu. Vizos negavimo atveju, patirti nuostoliai nekompensuojami.
2.7. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę. Žala neatlyginama kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos.
2.8. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
3.Sutarties sąlygų pakeitimas:
3.1 Kelionės organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
3.2. Kelionės organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nelesdamas informuoja turistą, turi teisę pakeisti sutarties sąlygas. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį tik tada, kai toks pakeitimas turistui padarytų esminę žalą.
3.3.Kelionės organizatorius turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 10 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui, taip pat pasikeitus valiutos keitimo kursams, taikomiems kelionei. Kelionės organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo. Likus mažiau kaip 10 dienų iki išvykimo ir paaiškėjus, kad kelionių organizatorius turi padidinti paslaugos kainą, jis nedelsdamas informuoja turistą, nurodydamas kainos padidėjimo priežastį ir naujos kainos apskaičiavimo tvarką. Turistas turi teisę atsisakyti tokio kainos didinimo arba sudaryti atitinkamą sutarties pakeitimą. Turistas privalo kaip įmanoma greičiau informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą.
3.4. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2, 3.3.punktų atvejais, kelionės organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2. punkto atveju, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.7. punktas.
4. Sutarties šalių pasikeitimas:
4.1.Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 10 dienų perleisti savo teisę kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per tą laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ar gauti vizos), turistas apie šias aplinkybes informuojamas.
4.3. Sutarties perleidimas turi būti įformintas susitarimu, atitinkančiu LR Civilinio kodekso ( Žin.,2000, Nr. 74- 2262) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs susitarimą, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionės organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad kelionės perleidimo išlaidos sudaro ne mažiau kaip 30 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte minėtų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.2. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
5. Atsakomybė už netinkamą sutarties vykdymą:
5.1 Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionės organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas turistas (1.3.1.-1.3.2. punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionės organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi.
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionės organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionės organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionės organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionės organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionės organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi (5.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionės organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, tai jis privalo pasiūlyti turistui tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui ir kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionės organizatorius turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionės organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionės organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
5.7. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru unifikavimo pasirašytos 1999 05 28 Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Ši Konvencija nustato ir daugeliu atveju apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.
6. Bendrosios sąlygos:
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.
6.2. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareikštos kelionių vadovui arba kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pateikiamos raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas Kelionių organizatoriui galima pareikšti raštu per 10 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 10 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – LR įstatymų numatyta tvarka.
6.3. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.4. Kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju dėl grįžimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąžinimo turistas gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą pagal LR Vyriausybės patvirtintas Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisykles.
6.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
Turistas patvirtina, kad jis prieš pasirašydamas šią sutartį turėjo galimybę susipažinti su skrydį vykdančio oro vežėjo keleivių ir bagažo vežimo sąlygomis, raštu ar kitoje prieinamoje patvariojoje laikmenoje gavo pagrindines vežimo sąlygas( jei perka kelionę lėktuvu), taip pat kad gavo rašytinį dokumentą ( sutartį, katalogą, kainyną ir kitą aprašančią medžiagą) arba nuorodą į elektroninį dokumentą ( E katalogą ar kt.) kelionės organizatoriaus interneto svetainėje (www.kelioniulaikas.lt), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusia informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemonę, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamų ligų profilaktikos priemones, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionės organizatoriaus atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis. Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos Kelionės organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato jos visas nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Turistas patvirtina, jog yra informuotas apie galimybę sudaryti draudimo sutartis, kad būtų padengtos turisto išlaidos dėl neįvykusios kelionės arba dėl suteiktos pagalbos, įskaitant repatriaciją, nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju, taip pat apie šių draudimų įforminimo tvarką.

KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ATSTOVAS

Vardas, pavardė

Parašas

TURISTAS, PASIRAŠANTIS SUTARTĮ

Vardas, pavardė

Parašas

Ši svetainė naudoja slapukus Slapukai naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas.
Sutinku Daugiau apie slapukus