Kelionės kaina
0 € 4499 €
Kelionės kaina
0 € 4499 €

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

Įgyvendindami su asmens duomenų tvarkymu susijusius reikalavimus, nustatytus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), informuojame apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

 1. Jūsų pateiktų asmens duomenų valdytojas – UAB „KELIONIŲ LAIKAS“, juridinio asmens kodas: 125931331, buveinės adresas: Kalvarijų g. 14-2, Vilnius (toliau – Bendrovė). Asmens duomenų pateikimas yra reikalavimas, kurį turite įvykdyti tam, kad su Jumis galėtume sudaryti sutartį.
 2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
 • kelionių ir turizmo paslaugų teikimas;
 • tarpininkavimas užsakant apgyvendinimo, vežimo, draudimo paslaugas, taip pat lėktuvo bilietų išrašymui, vizų išdavimui, kelionių paketų pardavimui;
 • tiesioginė rinkodara.

 

 1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi esant vienam iš teisėto tvarkymo pagrindų:
 • siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. kai sudaroma sutartis su klientu;
 • siekiant įvykdyti Bendroveitaikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pvz. išrašant ar saugant sąskaitas ir kitus apskaitos dokumentus, atsakant į prašymus/pretenzijas ir kt.;
 • tais atvejais, kai pateikiate ne savo, o grupės asmenų duomenis, jų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant Bendrovės teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. kad Bendrovė žinotų, kokiems grupės asmenims faktiškai suteikiamos kelionių ir (ar) turizmo paslaugos. Bendrovė tokiu atveju tvarko šių grupės asmenų duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį. Esant poreikiui, įsipareigojate šiuos grupės asmenis informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiant šią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.
 • tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymui reikalingas sutikimas (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais), asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, tačiau sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, nepateikimas lemia negalėjimą suteikti paslaugas.

 1. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, siekiant įvykdyti sudarytą sutartį, pvz., aviabilietus išrašančioms įmonėms, ambasadoms – dėl vizų išdavimo, viešbučiams, draudimo bendrovėms (brokeriams) – dėl draudimo paslaugų suteikimo, kitiems asmenims ir (ar) paslaugų teikėjams, kuriems duomenų perdavimas reikalingas siekiant įvykdyti sutartį (pvz., samdomiems kelionės vadovams, bilietus parduodančioms įmonėms, kt.).

Duomenų tvarkymo veiksmams Bendrovė taip pat gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie asmens duomenis tvarko Bendrovės vardu, pvz., kelionių agentūras, per kurias užsisakote (perkate) mūsų paslaugas, taip pat kitus paslaugų teikėjus, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, IT ūkio priežiūrą atliekančias įmones, buhalterines paslaugas teikiančias įmones ir kt. Duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarko tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.

 1. Asmens duomenų saugojimo terminas. Jūsų asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi 5 metus.
 2. Jūs turite šias teises, susijusia su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu (kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu).

 

Kad galėtumėte įgyvendinti Jūsų teises, turite pateikti prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti. Prašymą prašome pateikti el. paštu info@kelioniulaikas.lt arba adresu Kalvarijų g. 14, LT 09309 Vilnius.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Ši Informavimo apie asmens duomenų tvarkymą forma yra neatsiejama Turizmo paslaugos teikimo sutarties dalis.