Kelionės kaina
0 € 4499 €
Kelionės kaina
0 € 4499 €

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 10 d.

UAB "KELIONIŲ LAIKAS", juridinio asmens kodas: 125931331, buveinės adresas: Kalvarijų g. 14-2, Vilnius, el. p. info@kelioniulaikas.lt, Tel. +370 5 2751797 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://www.kelioniulaikas.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti, pagerinti ir apsaugoti mūsų teikimas paslaugas Jums:

1. Asmeniniai duomenys

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją:

- kai rezervuojate kelionę per mūsų Svetainę, tvarkome duomenis apie keliautojus: vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą, banko ar kitos mokėjimų sistemos sąskaitą.

- kai rezervuojate viešbutį per mūsų Svetainę, tvarkome duomenis apie asmenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, banko ar kitos mokėjimų sistemos sąskaitą.

- kai rezervuojate lėktuvo skrydį per mūsų Svetainę, tvarkome duomenis apie keleivius: vardą, pavardę, lytį, el. pašto adresą, telefono numerį.

- kai norite gauti iš mūsų naujienas (užprenumeruoti naujienlaiškį), tvarkome Jūsų el. pašto adresą, o jeigu esate mūsų klientas – papildomai tvarkome vardą, pavardę, telefono numerį.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti paslaugų.

2. Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.

Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

3. Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą mūsų Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų politikoje.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:

 • paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
 • klientų aptarnavimo ir pagalbos suteikimui;
 • informavimui apie pasikeitimus;
 • kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
 • verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
 • techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtimui.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos Bendrovei arba kito asmens pateiktos informacijos apie Jus kaip keleivį.

Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:

 • siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums perkant (užsakant) paslaugas per mūsų Svetainę;
 • gavus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. kai sutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pvz., gerinant mūsų teikiamas paslaugas, rinkodarai, siekiant informuoti apie mūsų paslaugas, aptikti, užkirsti kelią ar kitaip spręsti sukčiavimo, piktnaudžiavimo, saugumo ar technines problemas, susijusias su mūsų paslaugomis ar kt.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, siekiant suteikti Jums paslaugas, pvz., aviabilietus išrašančioms įmonėms, ambasadoms – dėl vizų išdavimo, viešbučiams, draudimo bendrovėms (brokeriams) – dėl draudimo paslaugų suteikimo, kitiems asmenims ir (ar) paslaugų teikėjams, kuriems duomenų perdavimas reikalingas siekiant suteikti Jums paslaugas (pvz., samdomiems kelionės vadovams, bilietus parduodančioms įmonėms ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė taip pat turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės aktai. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo konkrečių asmens duomenų saugojimo tikslų ir teisėto tvarkymo kriterijų.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi 5 metus.

Jūsų teisės

 • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis ("teisė būti pamirštam");
 • teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais. Tačiau sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@kelioniulaikas.lt arba paštu: Kalvarijų g. 14-2, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Pakeitimai

Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje.

UAB "KELIONIŲ LAIKAS"

info@kelioniulaikas.lt

+370 5 2751797